Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności określa cel, zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy, wyjaśnia przysługujące mu prawa, jak również określa obowiązki Usługodawcy jako administratora danych osobowych. 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest "Kamil Kuryś" z siedzibą przy ul. Zagórna, nr 2D, lok. 17, 15-820 Białystok, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5423444652 (dalej: Usługodawca). 

Z Usługodawcą można skontaktować się w jeden z następujących sposobów: 

 - drogą tradycyjną na adres siedziby: ul. Zagórna, nr 2D, lok. 17, 15-820 Białystok

 - drogą elektroniczną a adres e-mail: kontakt@easybudget.pl

Przetwarzanie danych osobowych może być powierzone w drodze stosownej umowy innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Usługodawcy, w szczególności mogą to być przedsiębiorstwa hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usługi pokrewnych na rzecz Usługodawcy oraz podmioty, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera. 

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Usługodawca przetwarza wyłącznie dane osobowe dobrowolnie podane przez Usługobiorcę w celu: 

a. Realizacji usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem strony internetowej https://easybudget.pl/, takich jak:

- dokonanie rejestracji i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania konta użytkownika, należącego do Usługobiorcy; 

- przesyłanie Usługobiorcy wiadomości typu Newsletter (w tym przesyłania treści reklamowych); 

- umożliwienie Usługobiorcy komentowania treści dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy, bez wcześniejszej rejestracji.

b. Komunikacji Usługodawcy z Usługobiorcą w niezbędnym zakresie, w szczególności w sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem konta użytkownika oraz ochroną danych osobowych Usługobiorcy. 

c. Zagwarantowania prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, w szczególności:

- prowadzenia przez niego marketingu własnych produktów lub usług

- dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

- zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie oszustwom, nieuprawnionemu dostępowi do sieci oraz przekazywanie odpowiednim organom informacji o potencjalnych przestępstwach

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Usługodawca przetwarza wyłącznie dane osobowe dobrowolnie podane przez Usługobiorcę, a  których podanie niezbędne jest do rejestracji oraz prawidłowego funkcjonowania konta użytkownika na stronie internetowej https://easybudget.pl/. 

Dane takie obejmują w szczególności: imię i nazwisko Usługobiorcy, numer telefonu, jego adres e-mail oraz adres IP, nazwę użytkownika.

Usługodawca nie przetwarza danych osobowych wrażliwych w rozumienia art. 9 pkt. 1  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

4. Prawa przysługujące Usługobiorcy

Usługobiorcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: 

1. Prawo dostępu do danych osobowych – Usługobiorcy przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych – Usługobiorcy przysługuje prawo, zażądania w każdej chwili niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub/oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych – Usługobiorcy przysługuje prawo zażądania w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunięcia jego danych osobowych. Usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację. Usunięcie danych osobowych oznacza jednocześnie usunięcie konta Usługobiorcy wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory danymi osobowymi.

W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Usługobiorcy przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas czy bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. w sytuacji kwestionowania przez niego prawidłowość danych osobowych.

5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Usługobiorcy przysługuje prawo wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych danych, jak również jedynie w ograniczonym zakresie (np. co do konkretnego celu przetwarzania lub konkretnego rodzaju danych osobowych).

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Usługobiorcy przysługuje prawo żądania, aby Usługodawca przekazał innemu podmiotowi przetwarzane dane osobowe Usługobiorcy; w celu realizacji powyższego prawa Usługobiorca powinien skierować pisemną prośbę do Usługodawcy z wskazaniem jakiemu podmiotowi należy przekazać dane osobowe oraz jakie konkretnie dane powinny zostać przekazane.

7. Prawo wniesienia skargi – Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru ochrony danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszystkie wskazane powyżej prawa realizowane są wyłącznie na żądanie skierowane przez Usługobiorcę do Usługodawcy. 

5. Okres przechowywania danych osobowych

Co do zasady, dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są wyłącznie przez okres świadczenia usługi za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy. Dane osobowe są usuwane lub anonimizowane w terminie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, rezygnacji z otrzymywania wiadomości Newsletter) 

W szczególnych przypadkach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Usługodawcę, w szczególności  w sytuacji naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu korzystania z usługi przez osobę, której dane dotyczą, okres przechowywania danych osobowych Usługobiorcy może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Usługodawca będzie przechowywał wskazane dane nie dłużej niż przez okres 3 lat od czasu żądania ich usunięcia przez Usługobiorcę.

6. Podstawa prawne przetwarzania oraz ochrony danych osobowych

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz akty wykonawcze do wskazanej ustawy

  3. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych