Regulamin świadczenia usługi Easybudget

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2021 r.

Niniejszy Regulamin świadczenie usługi Easybudget („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej https://easybudget.pl/  („Usługa”). Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Regulaminem.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez „Kamil Kuryś”, adres siedziby: ul. Zagórna, nr 2D, lok. 17, 15-820 Białystok, numer NIP: 5423444652 („Usługodawca”) jest akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz przestrzeganie ich przez cały okres korzystania z usługi przez Usługobiorcę. Usługobiorcą jest każdy podmiot prawny dokonujący rejestracji na stronie https://easybudget.pl/

Brak akceptacji warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie skutkuje niemożnością zakończenia procesu rejestracji oraz uzyskania dostępu do Usługi, a tym samym brak możliwości korzystania z niej przez Usługobiorcę. 

1. Rejestracja 

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest dokonanie przez Usługobiorcę rejestracji na stronie internetowej https://easybudget.pl/ oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Warunkiem dokonania Rejestracji jest podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail, indywidualnej nazwy użytkownika oraz hasła. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania hasła podanego podczas rejestracji osobom trzecim i ponosi wszelką odpowiedzialność za użycie należącego do niego konta oraz przypisanego mu hasła. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany podanej przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji nazwy użytkownika, jeżeli uzna iż jest ona w jakikolwiek sposób nieodpowiednia, sprzeczna z dobrymi obyczajami lub w inny sposób budząca jego zastrzeżenia. Usługodawca dokonuje oceny prawidłowości podanej przez Usługobiorcę podczas rejestracji nazwy użytkownika w sposób subiektywny oraz uznaniowy i nie jest zobowiązany do jakichkolwiek wyjaśnień w przypadku jej usunięcia lub zmiany. 

2. Komunikacja pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą

2.1. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Dla prawidłowego funkcjonowania Usługi niezbędne jest wysyłanie przez Usługodawcę wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail niezbędnych dla funkcjonowania Usługi, tj. wiadomości e-mail potwierdzających rejestrację, związanych ze zmianą hasła lub w inny sposób niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania konta Usługobiorcy. 

Usługodawca ma prawo wysyłać ponadto wiadomości e-mail, niezwiązane bezpośrednio z prawidłowym funkcjonowaniem Usługi. Ustawienia dotyczące otrzymywania nieobowiązkowych wiadomości e-mail Usługobiorca może dobrowolnie modyfikować poprzez link umieszczony w treści otrzymywanych wiadomości e-mail. 

2.2. Notyfikacje (powiadomienia) push 

W przypadku korzystania z Usługi za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień z aplikacji również wtedy, kiedy uruchomiona jest ona w tle. Otrzymywanie wskazanych wyżej powiadomień Usługobiorca może wyłączyć w ustawieniach swojego konta.

3. Płatności

3.1. Bezpłatny okres próbny

Usługodawca oferuje bezpłatny okres próbny korzystania z Usługi, wynoszący 35 dni. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej https://easybudget.pl/. W przypadku korzystania przez Usługobiorce z bezpłatnego okresu próbnego rachunek bankowy Usługobiorcy nie zostanie obciążony. Po upływie 35-dniowego bezpłatnego okresu próbnego korzystanie z Usługi zostanie zawieszone do czasu wykupienia subskrypcji płatnej wersji Usługi. 

Możliwość skorzystania z Bezpłatnego okresu próbnego dotyczy wyłącznie użytkowników, dokonujących rejestracji na stronie internetowej po raz pierwszy. 

3.2. Płatna subskrypcja

Wysokość opłat związanych z korzystaniem z Usługi po upływie bezpłatnego okresu próbnego zostanie określona w odrębnym dokumencie zwanym Cennikiem. 

Realizacja wszelkich płatności związanych z korzystaniem z Usługi odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl 

4. Wyłączenie odpowiedzialności 

4.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Usługi, spowodowaną dokonywaniem przez Usługodawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych, które mogą w sposób istotny wpłynąć na komfort korzystania z Usługi (przerwy techniczne).

4.2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Usługobiorcę na skutek korzystania z Usługi. Usługobiorca powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowania lub inne środki techniczne w celu bezpiecznego korzystania z Usługi. Korzystając z Usługi Usługobiorca powinien dokonywać samodzielnej weryfikacji pozyskiwanych treści oraz informacji. Treści zawarte na stronie internetowej https://easybudget.pl/ nie mogą być traktowane przez Usługobiorcę jako konsultacje lub porady. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację przez Usługobiorcę treści znajdujących się na stronie internetowej https://easybudget.pl/.

5. Reklamacje 

5.1. Usługobiorca jest uprawniony do zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania Usługi. Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@easybudget.pl. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu oraz dane osoby dokonującej zgłoszenia co najmniej imię oraz adres e-mail umożliwiające połączenie zgłoszonej Reklamacji z właściwym kontem Usługobiorcy. 

5.2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji obejmującej wszystkie dane i informacje niezbędne dla udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w ten sam sposób, w jaki została ona zgłoszona Usługodawcy. 

5.3. Złożenie reklamacji dotyczącej płatności odbywa się poprzez zgłoszenie nieprawidłowości bezpośrednio do  operatora płatności - serwisu Przelewy24.pl. Usługodawca zobowiązuje się do współpracy z operatorem w celu terminowego i rzetelnego rozpatrzenia  reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.  

6.2. Zmiany regulaminu

Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowanie na stronie internetowej https://easybudget.pl/. Jeżeli wprowadzone zmiany zostaną uznane przez Usługodawcę za istotne powiadomi on Usługobiorcę o aktualizacji Regulaminu co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. 

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia aktualnej wersji Regulaminu na stronie Usługodawcy https://easybudget.pl/.  

Kontynuując korzystanie z Usługi akceptujesz postanowienia Regulaminu w jego najnowszej wersji. W przypadku braku akceptacji Regulaminu po wprowadzeniu zmian, Usługobiorca zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Usługi.

6.3. Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Usługi oraz obowiązującego Regulaminu możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@easybudget.pl

 

Polityka prywatności znajduje się tutaj.