Regulamin programu afiliacyjnego i współpracy komercyjnej

Art. 1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Programu Afiliacyjnego przez Usługodawcę. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2023 r.

3. Użyte pojęcia w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

a) Partner – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) bądź osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która przystąpiła do Programu (konsument),

c) EasyBudget – aplikacja internetowa dostępna poprzez Internet, działająca pod adresem https://easybudget.pl,

d) Konto EasyBudget – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Klienta w ramach korzystania przez niego z Usługi.

e) Klient – użytkownik internetu, który na skutek działań Partnera założył Konto EasyBudget oraz nie posiadał konta EasyBudget przed podjęciem działań przez Partnera,

f) Usługodawca – „Kamil Kuryś”, adres siedziby: ul. Zagórna, nr 2D, lok. 17, 15-820 Białystok, numer NIP: 5423444652,

g) Program – program organizowany przez EasyBudget, przeznaczony dla Partnerów, na zasadach opisanych w Regulaminie, polegający na powiększeniu bazy klientów EasyBudget,

h) Regulamin – niniejszy regulamin,

i) Prowizja – kwota naliczana Partnerowi w przypadku rejestracji konta EasyBudget i jego opłacenia przez Klienta.

j) Cookies – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Partnera lub Klienta,

k) Umowa – stosunek prawny, jaki powstaje między Usługodawcą a Partnerem w ramach niniejszego Regulaminu.

l) Google Ads – system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie reklam tekstowych oraz graficznych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Zasady działania Google Ads znajdują się pod adresem URL: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=pl,

m) Microsoft Advertising – system reklamowy Microsoft pozwalający na wyświetlanie reklam tekstowych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek Bing oraz Yahoo!. Zasady działania Microsoft Advertising znajdują się pod adresem URL (tekst w języku angielskim): https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement#

 

Art. 2. Przystąpienia do Programu

1. W celu zawarcia Umowy każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie powinien wykazać zainteresowanie przystąpieniem do Programu Afiliacyjnego EasyBudget poprzez wiadomość email na adres kontakt@easybudget.pl.

2. Przyjmuje się, że:

a) Umowa zostaje zawarta w dniu, w którym osoba przystępująca do Programu zaakceptowała niniejszy Regulamin,

b) Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie,

c) Na czas trwania Umowy, Partner będzie uzyskiwał statystyki w każdym miesiącu za pomocą wiadomości email.

3. EasyBudget zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Programu lub usunięcia z niego Partnera bez podania przyczyny.

 

Art. 3. Zasada działania Programu

1. W przypadku, gdy użytkownik internetu przejdzie na stronę https://easybudget.pl poprzez link Partnera (link afiliacyjny), nastąpi oznaczenie użytkownika Internetu identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika Internetu. W związku z tym użytkownik Internetu zostanie przypisany do Partnera:

a) do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookie określonego przez EasyBudget,

b) do momentu, w którym użytkownik internetu przejdzie na stronę https://easybudget.pl poprzez link wygenerowany przez innego Partnera (wtedy użytkownik internetu zostanie przypisany do nowego Partnera. Partner otrzyma prowizję, jeśli jego link polecający to ostatni link, który osoba polecona kliknęła, aby założyć konto EasyBudget),

2. W momencie, gdy użytkownik Internetu oznaczony identyfikatorem Partnera założy konto w EasyBudget i dokona płatności na rzecz EasyBudget, staje się Klientem, od którego wpłat przysługują Partnerowi prowizje.

3. Zabronione jest dokonywanie zakupu planu w celu uzyskania prowizji z własnego zakupu.

4. Partner zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz powstrzymania się od:

a) rozsyłania masowej informacji o Platformie do użytkowników Internetu (tzw. spam) przy pomocy dowolnego środka (e-mail, grupy dyskusyjne, komunikatory),

b) umieszczania informacji o Platformie na stronach o charakterze “łańcuszka internetowego”,

c) umieszczania niezamówionych informacji handlowych z powołaniem się na Platformę,

d) używania domeny easybudget.pl oraz wszystkich subdomen tej domeny w działaniach reklamowych przy użyciu systemów reklamowych Google Ads oraz Microsoft Advertising,

e) używania nazwy „EasyBudget” w słowach kluczowych używanych w kampaniach prowadzonych przy użyciu systemów reklamowych Google Ads oraz Microsoft Advertising,

f) błędnego używania nazwy „EasyBudget” w linku afiliacyjnym (błąd w pisowni),

g) podszywania się pod członka zespołu EasyBudget,

h) doprowadzania klienta do kliknięcia linku w wyniku oszustwa,

i) jakichkolwiek innych działań mogących negatywnie wpływać na reputację marki EasyBudget (zastrzegamy sobie prawo do określania takich działań).

 

Art. 4. Prowizja

1. Partner otrzymuje Prowizję od przychodu netto wygenerowanego przez Klienta na podstawie cennika dostępnego na stronie http://easybudget.pl/cennik. Usługi nieobjęte tym cennikiem nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń afiliacyjnych, chyba że strony postanowią inaczej w drodze odrębnej umowy.

2. W przypadku zaistnienia wpłaty Klienta za korzystanie z Platformy na okres dłuższy niż miesiąc, prowizja będzie naliczana proporcjonalnie do liczby wykupionych miesięcy, w comiesięcznych odstępach czasu.

3. Partner może zlecić wypłatę prowizji jeśli osiągnie minimalny próg wynoszący 100 zł poprzez wiadomość email na adres kontakt@easybudget.pl.

4. Partner nie może żądać Prowizji, gdy Klient zrezygnował z zawarcia umowy o dostęp do Platformy lub gdy z innych przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, umowa z Klientem nie została wykonana.

 

Art. 5. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed przystąpieniem do Programu na stronie https://easybudget.pl/program-afiliacyjny oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

3. O każdej istotnej zmianie warunków Umowy Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość w formie notyfikacji w Platformie lub/i na adres e-mail Partnera.

4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Partner ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Niezgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nierozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Partnera na świadczenie Umowy na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.

5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Programu nienaruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Prowizji stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero po wypłacie Prowizji realizowanej na podstawie Regulaminu – nowa Prowizja jest już realizowana zgodnie z nowym regulaminem.

6. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze działań podejmowanych przez Partnera.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

8. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

9. EasyBudget zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Afiliacyjnego w całości bez konieczności podawania przyczyny.

10. Niniejszy Regulamin nie zwalnia Partnera z obowiązku przestrzegania ogólnego regulaminu Platformy jak i innych zobowiązań, do których przestrzegania jest zobligowany na mocy prawa lub umów, które zawarł.